Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
บริการเช่า ( ระยะสั้น - ระยะยาว )

รถยนต์เช่าระยะสั้น เป็นการเช่ารถ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
- ระยะเวลาในการเช่าไม่เกิน 6 เดือน
- ประเภทรถยนต์ : รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ รถสปอร์ตเอนกประสงค์ เป็นต้น
- สภาพรถยนต์ : รถยนต์สภาพดี ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 ปี
- รถยนต์ทุกคันได้รับความคุ้มครองด้วยประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ.
- บริการให้เช่าเฉพาะรถยนต์หรือเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ


รถยนต์เช่าดำเนินงาน (Operating Lease) เป็นการเช่าเพื่อดำเนินงาน

- ระยะเวลาในการเช่า 3 ปีขึ้นไป
- ประเภทรถยนต์ : รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ รถสปอร์ตเอนกประสงค์ เป็นต้น
- สภาพรถยนต์ : รถใหม่ป้ายแดง
- ลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าเช่ารถเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ในส่วนอื่นๆ เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าภาษีประจำปี ค่าพรบ. ค่าเบี้ยประกันภัยชั้น 1 และค่าซ่อมบำรุง เป็นต้น
- มีรถทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ ซ่อมบำรุง
- อัตราค่าเช่าจะขึ้นอยู่ระยะเวลาการเช่าและจำนวนรถยนต์ที่ต้องการเช่า รถยนต์เช่าระยะสั้น (Rent) เป็นการเช่ารถ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ระยะเวลาในการเช่าไม่เกิน 6 เดือน ประเภทรถยนต์ : รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ รถสปอร์ตเอนกประสงค์ เป็นต้น สภาพรถยนต์ : รถยนต์สภาพดี ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 ปี รถยนต์ทุกคันได้รับความคุ้มครองด้วยประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. บริการให้เช่าเฉพาะรถยนต์หรือเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ

 

© 2011   Toyoto Rent a Car & Leasing Co., Ltd.  all rights reserved.
สำนักงานใหญ่ 811 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  โทรศัพท์ 0-2720-5978-87   โทรสาร. 0-2720-5438-9